Өргөдөл гаргах загвар

Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь:

.......он......сар........өдөр                                                                                                                    Сүхбаатар сум

Өргөдөл гаргагч:

                .......................  аймаг/нийслэл ............................ сум/дүүрэг................. баг/хороо...................  байр/гудамж ............ тоотод оршин суух хаягтай, ......................................... регистрийн дугаартай, Ургийн овог.........................., эцэг/ эхийн нэр ..............................., өөрийн нэр ......................................                 

Хуулийн этгээд бол түүний нэр: .................................................................................................................

Харилцах утасны дугаар: .........................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Эвлэрэлд урьж байгаа тал:

.......................  аймаг/нийслэл ............................ сум/дүүрэг................. баг/хороо...................  байр/гудамж ............ тоотод оршин суух хаягтай, ......................................... регистрийн дугаартай, Ургийн овог.........................., эцэг/ эхийн нэр ..............................., өөрийн нэр ......................................                 

Хуулийн этгээд бол түүний нэр: .................................................................................................................

Харилцах утасны дугаар: .........................................

Маргааны агуулга

                                                                                                                                                                                                    

……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

            Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

  1. Өргөдөл-2 хувь
  2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай баримт-                                                                                                                     төгрөг -                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Өргөдөлд хавсаргасан баримт

Бүгд.....................хуудас хавсаргав.

                                               

 

        

                                    Өргөдөл гаргагч: .............................. /                                                /